Gambling vi elsker det

De sosiale prinsippene sier at «Gambling er en trussel mot samfunnet, dodelig til det moralske, sosiale, okonomiske og andelige livets beste, [og] odeleggende for god regjering. . . . Som en handling av tro og bekymring, bor kristne avsta fra gambling og bor strebe etter a betjene dem som blir utsatt for ovelsen. Hvor gambling har blitt vanedannende, vil Kirken oppfordre slike personer til a motta terapeutisk hjelp, slik at individets energier kan bli omdirigert til positive og konstruktive ender. Kirken bor fremme standarder og personlige livsstil som ville gjore unodvendig og uonsket feriestedet til kommersielt gambling – inkludert offentlige lotterier – som rekreasjon, som flukt, eller som et middel til a produsere offentlige inntekter eller midler til stotte for veldedighet eller regjering «( ¶ 163 G).

Pa sporsmalet om hvilket bud som er forst og fremst, svarte Jesus: «Hor, Israel! Herren var Gud, Herren er en; du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din styrke «(Mark 12: 29-30, NRSV). Gambling feeds pa menneskelig gradighet og inviterer personer til a stole pa eiendeler i stedet for i Gud. Det representerer en form for avgudsdyrkelse som strider mot det forste budet. Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv» (Mark 12: 31b NRSV). I forbindelse med medfolelse og kj rlighet til vare sostre og brodre, er vi kalt til a motsta de praksiser og systemer som utnytter dem og forlater dem fattig og nedtonet. Apostelen Paulus skrev i 1 Timoteus 6: 9-10a: «De som vil bli rik, faller i fristelse og en felle og i mange dumme og skadelige begj r som slar folk i odeleggelse og odeleggelse. For kj rligheten til penger er en rot av alle slags onde «(NIV).

Gambling, som et middel til a kjope materiell gevinst ved en tilfeldighet og pa naboens bekostning, er en trussel mot personlig karakter og sosial moral. Gambling fremmer gradighet og stimulerer fatalistisk tro i sjanse. Organisert og kommersielt gambling er en trussel mot forretninger, raser kriminalitet og fattigdom, og er odeleggende for interessene til god regjering. Det oppfordrer troen pa at arbeid er ubetydelig, at pengene kan lose alle vare problemer, og at gradighet er normen for prestasjon. Det tjener som en «regressiv skatt» pa de med lavere inntekt. I sammendraget er gambling darlig okonomi; gambling er darlig offentlig politikk; og gambling forbedrer ikke livskvaliteten.

Vi motsetter den voksende legaliseringen og forfremmelsen av gambling.

Avhengighet av gamblinginntekter har fort til at mange regjeringer utnytter svakheten til sine egne borgere, forsommer utviklingen av mer rettferdige former for beskatning, og derved forverrer borgeres tillit til regjeringen.

Vi motsetter legaliseringen av pari-mutuel-spill, for det har v rt apningskilen i legalisering av andre former for gambling som har fremmet veksten av ulovlig bokhandel. Vi beklager etableringen av lotterier og deres bruk som et middel til a oke offentlige inntekter. Den konstante kampanjen og bred reklame for lotterier har oppmuntret mange personer til a gamble for forste gang.

Vi uttrykker var bekymring for den okende utviklingen av kasinoforetakene, som har tatt fangenskap i hele samfunn og odelagt mange nivaer av regjering med sin finanspolitiske og politiske makt.

Offentlig apati og mangel pa bevissthet om at smaspillet springer organisert kriminalitet har apnet doren for spredning av mange former for lovlig og ulovlig gambling.

Vi uttrykker spesielt var dype bekymring for den raske veksten i to former for gambling:

Internett / Digital Gambling: Internett / Digital gambling som omfatter online-, mobil- og digital-tv-baserte gamblingtjenester – er tilgjengelig pa privatlivet til ens hjem og til og med i kirker. Enkel tilgang til Internett / digital gambling oker potensielt for avhengighet og misbruk. Internett / digital gambling er et internasjonalt problem, og det er nesten uregulert, noe som forer til korrupsjon, hvitvasking av penger og finansiering av terrororganisasjoner. Enkeltpersoner og lokale kirker bor forsoke a utdanne seg pa enkel tilgang til Internett / Digital gambling. Den sosiale kostnaden av avhengighet til internett / digital gambling er flott og forer til konkurs, selvmord og familieforstyrrelser. Unge voksne og eldre er blant de mest sarbare befolkningene som er i fare for gamblingavhengighet. Foreldre og omsorgspersoner bor ta skritt for a sikre at barn og eldre med tilgang til elektroniske enheter og digitale medier ikke blir utsatt for internett / digitalt gambling. Lokale kirker og arlige konferanser skal gi pedagogiske ressurser til foreldre og omsorgspersoner om farene ved internett / digitalt gambling og gjennomfore strenge tilsyn med kirkelige eide elektroniske enheter og digitale medier, inkludert datamaskiner.

US Tribal Gambling: Vi sorger over utvidelsen av gambling til tribal reservasjoner og lander. Gambling ekspansjon pa stamme land har fostret rasisme og hate forbrytelser, har forarsaket discord mellom og blant stamme medlemmer, og har fort til divisjoner i kirker og familier. Mens vi stotter tribal selvbestemmelse og selvstyre, er det a beklage a benytte seg til gambling som en form for okonomisk utvikling. Vi anerkjenner og gjenkjenner dikotomien som er opprettet nar Kirkens posisjoner motsetter seg gambling og samtidig stotter tribal selvbestemmelse. Vi oppfordrer arlige konferanser og lokale kirker, som ligger n r tribal kasinoer eller star overfor utvidelse av tribal gambling ventures, a bygge partnerskap med kirker pa reservasjoner og indiske land for a fremme gjensidig tillit og forstaelse av stammehistorie og United Methodist posisjon pa gambling uten gripe til reduserende tribal suverenitet.

Kirken har en sentral rolle i a fremme ansvarlig regjering og i a utvikle helse og moralsk modenhet som frie personer fra avhengighet av skadelige sosiale skikker. Vi oppfordrer nasjonale, tribale, statslige og lokale myndigheter til a lese, analysere og implementere anbefalingene i National Gambling Impact Study Report utgitt av USA i 1999. Vi oppfordrer tribal regjeringer til a avsta fra gambling som en form for okonomisk utvikling ; og vi oppfordrer og stotter fullt ut tribal innsats for a diversifisere okonomisk bort fra gambling.

Vi stotter den sterke handhevelsen av antigamblinglover og opphevelsen av alle lover som gir gambling et akseptabelt og til og med fordelaktig sted i vart samfunn.

Det er forventet at United Methodist-kirker avstar fra bruk av tomter, lotterier, bingo, dorpremier, andre tegneordninger og sjansespill med det formal a spille eller finansiere. United Methodists bor avsta fra alle former for gambling praksis og arbeide for a pavirke samfunnsorganisasjoner og v re stottende av amerikanske indiske stammer i a utvikle finansieringsformer som ikke er avhengige av gambling. Videre er det palagt lokale kirker a na ut med kj rlighet til enkeltpersoner som er avhengige, tvangsmessige eller problemspillere og stotter innsats ved utvinning og rehabilitering. Vi motsetter koalisjoner, grupper, organisasjoner og kampanjer som hevder motstand mot gambling, men samtidig undergraver eller motsetter seg tribal suverenitet som fremmer et klima av hat og rasisme. En alarmerende trend er forsoket pa a bruke lokale kirker for a oke stotten til denne destruktive agendaen. Vi tror at disse gruppene opererer i strid med kristne l resetninger. Derfor frarader vi sterkt metodistmedlemmer og lokale kirker fra a delta i slike anstrengelser.

Hovedstyret i Kirken og Samfunnet vil gi materialer til lokale kirker og arlige konferanser for studier og tiltak for a bekjempe gambling og a hjelpe personer som er avhengige av gambling. Det generelle styret i Kirken og Samfunnet, arlige konferanser og lokale kirker skal samarbeide med koalisjoner og grontorganisasjoner (som National Coalition Against Legalized Gambling) som er kompatible med The United Methodist Church (Social Principles 163).

NDRET OG READOPTED 1996, 2004, 2008, 2016.

LOSNING # 4041, 2008, 2012 RESOLUTIONSBESLUTNINGER.

LOSNING # 203, 2004 RESOLUTIONSBESLUTNING.

LOSNING # 193, 2000 RESOLUTIONSBESLUTNING.

Fra The Resolutions Book of United Methodist Church – 2016. Copyright © 2016 av United Methodist Publishing House. Brukes med tillatelse.